Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 32

1 Van David, een diepe gedachte.

Vol zegen aan wiens afbreuken vergeven zijn,

van wie de zonde werd bedekt.

2 Vol zegen een mens aan wie Nabije niet aanrekent zijn onrecht

en van wie de adem geen lauwheid en bedrog is.

 

3 Zo lang ik zweeg takelde af mijn gestel

onder mijn jammeren heel de dag.

4 Want bij dag en bij nacht woog zwaar op me Jouw hand.

Veranderen deden mijn levenssappen in zomerse droogte.

/speel/

 

5 Mijn zonde bekende ik aan Jou

en mijn onrecht bedekte ik niet.

Ik zei: “Ik wil bekennen mijn afbreuk doen aan Nabije

en Jij, Jij hebt me vergiffenis geschonken

voor het onrecht van mijn zonde.

/speel/

 

6 Daarom zal zich richten iedere begenadigde getrouwe tot Jou

in tijden van ontdekken:

zeker, in stortvloeden van hevige wateren over hem,

die zullen hem niet raken.

7 Jij bent geborgenheid voor mij, voor klemzitten behoed Je me.

Met vreugdevol uitzingen van redding zul Je me omgeven.

/speel/

 

8 Ik zal je doen denken en Ik zal je leren op de weg die je zult gaan.

Ik zal raad geven. Op jou richt ik Mijn oog.

9 Wees niet als een paard, als een muildier zonder uitzicht.

Met teugel en halster, hun sieraad, moet men hen bedwingen

opdat ze je niet naderen.

10 Vele pijnen voor de stukmaker

maar wie bouwt op Nabije liefdevolle nabijheid zal hem omgeven.

11 Wees blij in Nabije en verhef je vreugde, wie rechtvaardigheid nastreeft

en barst uit in de vreugde alle oprechten van hart!

week 11 c doorheen het jaar

naar psalm 32,1-2.5.7

2 Sam. 12,7-10.13            Gal. 2,16.19-21                 Lc. 7,36 – 8,3

 

Veel genade

heeft de mens ontvangen die vergeving krijgt,

aan wie gezegd wordt:

“Dan heeft de Heer je deze zonde vergeven!”

Voorspoed aan wie leeft in Christus,

aan wie de wet voorbij,

Gods barmhartigheid leert kennen.

Geluk gewenst aan wie erkent:

“Ik heb tegen de Heer gezondigd.”

Toen kwam ik mij leggen aan Je voeten

en toonde ik aan Jou mijn tranen.

Ik sprak met beelden van zalf en verdriet.

Ik maakte me klein en erkende mijn fouten.

Toen zei Jij: “Je zonden zijn je vergeven.”

en “Je geloof heeft je gered: ga in vrede.”

Jij bent mijn redding, ik leef door Jou.

Wees verheugd, allen die gelovig opzien,

Leef voluit, ieder die zich naar Hem richt

vol spijt om gedane misstappen.

 

herverpsalmen 32 c

Zolang je alles zelf wilt dragen

ook je zondigheid

zul je veel moeten dragen

en vluchten zal je van verantwoording,

God zal als een te hitte zon

je leed nog verzwaren.

Daarom:

Komt tot het vragen om vergeving

Laat Hem meedragen en kwijtschelden

geluk zul je vinden en

dansen in diezelfde zon.

Laat Je de weg wijzen naar geluk,

of ga verloren in zondigheid en lasten dragen.

Wees niet langer een lastdier alleen nukkig dragend,

wordt weer een dartel veulen,

geluk in God.

psademen 32

Het kan deugd doen als je je eigen schuld durft erkennen.

Anders zit je voortdurend in de rol jezelf te moeten verdedigen.

Ik weet dat ik in conflicten ook vroeger anders zou gekund hebben

maar die weerhouden mij er niet van om

ook in de toekomst nog opening naar verzoening te houden.

Kleinheid in de ander erken ik ook vaak in mezelf.

Dit betekent niet dat ik iedere weg kan inslaan en alles kan dulden,

ook niet van mezelf.

Ik probeer die weg te gaan die God mij wijst.

En ik zal nog fouten maken en nog vergeving nodig hebben

Ik acht me niet beter dan vroeger…

in de kamer van psalm 32

Wanneer weet jij je vergeven?

Durf jij alles op te biechten? Of is er nog iets wat je graag kwijt wou maar niet kan?

vergeven is ook je laten onthouden om anders te doen

vergeven is niet meer laten wegen

Waarin sta jij als mens alleen? Moet jij alleen dragen?

mocht jij al opluchting ervaren?

Gun jij jezelf vergeving?

kun jij uit handen geven ook al toont het je kleine kanten?

weet jij die andere je al tegemoet komen in je vragen om vergeving?

Waartegen beschermt God je?

Hoe vind jij de weg die je moet gaan?

Waarin toont God je de weg? En hoe?

Durf jij toe te geven?

Of kom je altijd eerst met excuses af? Met verlichtende omstandigheden? Of met de schuld buiten je te leggen?

Hoe kun jij je gelukkig weten? Wat is daar voor nodig? Hoe moet je dan voor jezelf leven?

Lokken die andere wegen je?

schietgedachtjes 32

zonde zondert je af van geluk

geen schulden meer, zonder alles te moeten betalen

gif vergeven

schuld kwijtschenking, weer mogen schuilen

Je kleinheid zo verbergen dat je niet meer kunt schuilen

schuld kun je niet alleen dragen

Hij is je borg

Jouw uitgestoken hand deed me steeds achteruit deinen

Niet mijn tekorten, maar mijn tekort aan Jou woog

ik zag een vuist en geen uitgestoken hand

uitgeput in de put

als de zon mij te sterk schijnt

mijn lijden en doen lijden belijden

hun lijden doet mij uiteindelijk van spijt lijden

als de nood het hoogst is weet dan wat je nodig hebt

waternood en watervloed

Jij vangt op en vooral mij

niet weg wijzen maar de weg wijzen

zit niet op je paard, wees niet koppig als (g)een ezel

ju jack

Er is ellende allerwegen, met uitzondering voor wie de juiste weg gaat

Rechtvaardige wees oprecht

vertrouw en wees trouw

herverpsalmen 32a

Wat een geluk om Jezus te kennen!

Hij brengt ons vergeving en vrede!

Ik kon maar niet zeggen: “het spijt me”

en dat woog op me.

Geen rust kon ik nog vinden.

Ik was als een bloem in een te hete zon.

Toen eindelijk:”het spijt me”

En de zon deed me groeien en bloeien.

Daarom erken mens, dat je klein bent

en je zult bloeien en Levend Water krijgen,

overvloedig maar niet als een stormvloed.

Wees blij en leef oprecht,

want bij Hem is genade!