Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 72

1 Van Salomo

Drager, Jouw leer, geef ze aan de koning

en Jouw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2 Hij zal richten Jouw gemeenschap in gerechtigheid

en Jouw nederigen in Je leer.

3 Dan dragen bergen welzijn van de gemeenschap

en heuvels in gerechtigheid.

4 Hij zal richten de nederigen van de gemeenschap.

Hij zal redden de kinderen van de kansarme

en Hij zal verdrukken de vertreder.

 

5 Men zal voor Jou ontzag hebben

met de zon en voor de maan,

van generatie op generatie.

6 Hij zal neerdalen als regen op vers gemaaid gras,

als slagregens druipend de aarde.

7 In zijn dagen zal open bloeien die rechtvaardigheid nastreeft

en volle welzijn tot er geen maan meer is.

 

8 En hij zal richten van de ene zee tot de andere

en van De rivier tot aan de grenzen van de aarde.

9 Voor zijn gezicht zullen buigen woestijngemeenschappen

en zijn tegenstrevers stof zullen ze likken.

10 De koningen van Tarsis en de kustlanden geschenken zullen ze brengen,

de koningen van Seba en Saba giften brengen ze aan.

11 En zullen buigen voor hem alle koningen,

alle gemeenschappen hem dienen.

 

12 Want hij redt uit de kansarme roepend om hulp

en de nederige zonder helper.

13 Hij zal barmhartigheid tonen aan de zwakke en de kansarme

en het innerlijke van de kansarme zal hij redden.

14 Van verdrukking en van geweld zal hij bevrijden hun innerlijke

en dierbaar is hun bloed in zijn ogen.

 

15 En moge hij leven!

En dat men geve het goud van Seba!

En dat men zich richt naar verheven voor hem voortdurend,

geheel de dag men hem mag zegenen!

16 Moge er zijn weelde van graan in het land

op de bergtoppen dat rilt als de Libanon zijn vrucht

en moge bloeien de stad als het groen van de aarde!

17 Moge zijn naam klinken voor altijd.

Dat voor de zon een nageslacht mag hebben zijn naam.

Dan zullen ze elkaar zegenen in hem.

Alle gemeenschappen zullen hem geluk toewensen.

 

18 Vol zegen Nabije, Drager, Drager van Israël

die doet uitzonderlijke daden, Hij alleen.

19 En vol zegen is wie Hij is, Zijn waardigheid voor altijd.

Zal gevuld worden met Zijn waardigheid geheel de aarde.

Het is zo, ja, zo is het!

20 Worden hier beëindigd het richten naar verheven van David,

de zoon van Isaï.

18 Vol zegen Nabije, Drager, Drager van Israël

die uitzonderlijke daden doet, Hij alleen.

19 En vol zegen is wie Hij is, Zijn waardigheid voor altijd.

En de aarde zal gevuld worden met Zijn waardigheid.

Het is zo, je, zo is het!

20 Worden hier beëindigd het richten naar verheven van David,

de zoon van Isaï.

barmhartigheid: ijveren voor rechtvaardigheid omwille van de andere

Recht is wat Hij wenst!

Recht is wat Hij doet!

Hij komt op voor wie geen kansen krijgt.

Hij wenst vrede en voorspoed voor iedereen.

Hij ijvert voor de arme,

neemt het op voor wie geen rechten heeft.

 

Die arm is aan kansen mag bij Hem aankloppen,

de verdrukte geeft Hij een stem.

Hij koopt hen vrij,

als vrije mensen mogen zij verder gaan.

Want ieder mens is een geliefde in Zijn ogen,

medestander is Hij vooral voor hen.

 

Naar psalm 72, 2.4.12-14

barmhartigheid: voor anderen bidden

God, laat toe dat wij bij Je aankloppen,

dat wij voor anderen tot Je bidden.

 

Dat zij nog lang geluk mogen kennen,

vreugde in het leven,

Dat zij geen armoede mogen kennen,

maar rijkdom in Jouw nabijheid.

Dat zij gezond mogen zijn,

en ze van ziekte gespaard mogen blijven

en in hun ziek zijn nog gezonden mogen zijn.

Dat zij nog lang mogen leven,

maar zeker in dankbaarheid.

Dat zij eens geborgen in Jouw mogen leven,

dat dood niet het laatste woord krijgt.

 

Voor hen zal ik altijd bidden,

hen zegen toewensen iedere dag.

 

Moge er ware rijkdom zijn,

mogen de bergen ervan getuigen.

Laat goede vruchten het licht zien:

liefde en gerechtigheid.

 

Mogen zij nooit vergeten worden,

niet door ons, niet door Jou.

Mogen wij nooit vergeten zijn

en blijvend in Jouw armen een thuis vinden.

 

Moge ieder mens gezegend zijn

en vragen om zegen voor elkeen.

 

Naar psalm 72, 1.15-17

09/1 of woensdag na openbaring van de Heer

naar psalm 72, 2.10.12-13

1 Joh. 4, 11-18                   Mc.6,46-52

 

Lieve God, geef aan de gezalfden Jouw wijsheid in liefde,

aan de leerlingen van Jouw zoon Jouw gerechtigheid.

Met liefde en nabijheid moge Hij onze boot redden,

Hij mag onze vrees weg nemen.

 

Wijzen komen met geschenken,

opvarenden zeggen je dank.

Liefde wordt beantwoordt met liefde,

nabijheid van Je Geest met geloof.

 

Voor de roeper in de zee stilt Hij de storm,

– vrees niet, Ik ben het –

die wonen in zijn liefde overstelpt Hij met zegen.

Hij zal in onze boot stappen doorheen het leven,

aan die angst kennen schenkt Hij zichzelf.

Openbaring van de Heer

naar psalm 72, 1.7-8.10-13

Jes. 60,1-6          Ef. 3,2-3a.5-6     Mt. 2, 1-12

 

Mijn God, moge Uw Licht regeren op aarde,

schenk aan de zoon Jouw inzichten van gerechtigheid.

Zijn glorie zal over ons uitstralen,

alle kinderen van de mensen zullen delen in Zijn belofte,

dit in alle komende tijden.

 

Hij zal er zijn voor iedereen,

alle schatten van de zee komen in zijn handen,

zeeën kamelen komen naar hem toe.

Wijzen helemaal uit het oosten zoeken naar zijn ster.

 

Zij brengen geschenken mee,

goud en wierook, en mirre.

Bij het zien van moeder en kind

vallen zij neer op hun knieën.

 

Bij het zien

komen zonen van ver, en dochters op de arm,

met blijdschap vervuld en met bonzende harten.

Ze komen om hem te dienen.

 

Mensen in duisternis brengt Hij naar het licht,

een arme die steun vraagt is Hij nabij.

Hij is redding voor alle kinderen,

vooral voor de kleinste door niemand geholpen.

 

Voor ieder die leven moet in duister is Hij licht

Hij is genade en nieuw leven.

 

18/12 advent

naar psalm 72,2.12-13.18-19

Jer. 23, 5-8          Mt. 1, 18-24

 

Mijn God, laat Jouw Geest in de gezalfde wonen,

Geef aan de wettige afstammeling van David Jouw gerechtigheid.

Hij moge Jouw volk weer thuis brengen,

ons bevrijden van de zonden,

aan de armen recht doen.

 

De mens die steun vraagt zal Hij bevrijden,

de thuisloze zonder hulp.

Hij zal Immanuël heten, God met ons,

Hij schenkt aan de kleine mens weer toekomst,

aan de rechtvaardige man uitkomst.

 

God mag geloofd worden, De God van Israël,

die wonderlijk nabij is;

die voor ons als een droom is.

Geprezen Zijn naam die belofte is

Zijn zegen moge neerdalen over heel de wereld.

 

17/12 advent

naar psalm 72, 2-4ab.7-8.17

Gen. 49, 1a-5.8-10          Mt. 1,1-17

 

Mijn God, geef de gezalfde wijsheid,

de zoon van David Jouw gerechtigheid.

Hij mag ons naar gerechtigheid leiden,

met extra aandacht voor de kansarmen.

 

Dan zal er vrede zijn en recht doen staan.

De kleine rest geeft Hij een thuis.

Armen zullen leven van een Blijde Boodschap.

Ieder die op weg is met Hem zullen geluk kennen.

 

Recht en vrede zullen bloeien.

Ieder zal wel varen.

Elk hoofd zal zich buigen,

Zijn koninkrijk zal er voor ieder zijn.

 

Over alle generaties heen zal men Hem eren,

zal men Hem zoeken en ontmoeten.

Hij zal ieder tot zegen zijn,

volkeren worden in Hem herboren.

Lof en love!

herverpsalmen 72a

God, moge Jezus’ naam

overal genoemd en geëerd worden.

Hij is de vredevorst,

Hij brengt gerechtigheid!

Hij is arme met de armen.

Hij moge overal genoemd worden,

over alle zeeën heen.

Zijn koningschap is die van een dienaar.

Hij is de misdeelde nabij.

Hij richt de arme weer op.

De zieke geneest Hij naar lichaam en ziel.

Hij is ieders zegen!

Hij is Jouw Woord in woord en daad.

Wij mogen ons klein maken voor Hem.

Steeds richt Hij ons weer op.

Gezegend is Hij tot in de eeuwigheid!